مقاله فارسی رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:مطالعه حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی)

استقلال حسابرس : کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می گردد. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می‌پذیرد، از سازمان مورد نظر مستقل می باشد و هیچ‌گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد. اما در مواردی نظاره می گردد که در عین حال که حسابرس استقلالی (چه به‌صورت ظاهری و چه به‌صورت واقعی) از مجموعه ندارد، گزارشهای حسابرسی تهیه‌شده با عنوان گزارش حسابرسی مستقل تهیه و تنظیم می گردد. پس حسابرسان بایستی در به‌کارگیری این کلمه در گزارشهای خود با احتیاط بیشتری اقدام کنند تا در نبود یک سیستم پوشش بیمه‌ای مناسب، مجبور به پرداخت هزینه‌های ناشی از دعاوی بر علیه خود (به‌علت گزارشهای نادرست که متاثرکننده سرمایه‌گذاری می باشد) نباشنــد. با برخوردار کردن حســــابرسان از خدمات حمایتی منـــاسب (بیمه مسئولیت حسابرسان) که جبران‌کننده خطاهای حسابرسان در گزارش رسمی می باشد، می‌توان بخشی از محدودیتهای موجود در مبحث استقلال حسابرسان را پوشش داد. اهمیت مفهوم استقلال در حسابرسی مستقل به حدی می باشد که برای اثبات آن به‌عنوان یکی از شالوده‌ها در ساختار تئوری حسابرسی، به توجیه اندکی نیاز داریم و این موضوع برخلاف سایر تئوریهای حسابرسی می باشد.از آنجا که گزارشهای حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری و منابع تصمیم‌گیری گروههای ذینفع در شرکت می گردد، استقلال حسابرس یک مفهوم ضروری به‌نظر می‌رسد. اگر حسابرس مستقل از مدیریت صاحبکار جدا نباشد، چیزی به اعتبار صورتهای مالی نمی‌افزاید. پس این انتظار هست که حسابرسان به شایستگی و درستکاری در حرفه خود اقدام کنند، به‌ویژه از آنها انتظار می‌رود که در انجام این کار اجازه ندهند که قضاوتها و تصمیم‌گیری‌هایشان زیر نفوذ و تاثیر مدیریت صاحبکار قرار گیرد (زراعتگری، 1386، 2).

مفهوم استقلال در استانداردهای حسابرسی: مهمترین استاندارد حسابرسی که حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی منع می کند، مگر آنکه مستقل از واحد مورد حسابرسی باشد، استقلال می باشد. بدین معنی که استقلال با داشتن منافع مالی با اهمیت، در استخدام بودن، به واحد وام دادن و یا از آن وام گرفتن و روابط مختلف دیگر، از بین می‌رود. بدین ترتیب با اینکه در متون استانداردهای حسابرسی به استقلال حسابرس پرداخته شده، لیکن در این متون ، تعریفی مستقل با ابعادی مشخص مورد توجه قرار نگرفته می باشد؛ همچنانکه در آیین رفتار حرفه‌ای ، استقلال حسابرس در قالب احکام قابل اجرا به این شکل تعریف شده می باشد: هنگامی که حسابداران حرفه‌ای مستقل مسئولیت انجام کاری را به‌عهده می‌گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه‌ای می باشد، بایستی فاقد هر گونه نفع و علاقه‌ای، صرف‌نظر از آثار واقعی آن باشند که ممکن می باشد بر درستکاری و بیطرفی و استقلال ایشان تاثیر گذارد که این مفهوم تا حدود بسیار زیادی سختگیرانه و از جهاتی نیز باز و تفسیرپذیر می باشد(کاوسی، 1382، 24).

کیفیت حسابرسی: از آنجا که کیفیت حسابرسی در اقدام به سختی قابل نظاره می باشد، تحقیقات در این زمینه همواره با معضلات زیادی روبرو بوده می باشد. متداول‌ترین تعریف درمورد کیفیت حسابرسی تعریف زیر می باشد: «ارزیابی بازار از احتمال این که حسابرس (الف) موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و (ب) تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش دهد». محققان از معیارهایی برای فرق میان موسسات حسابرسی بهره گیری می‌نمایند. اندازه موسسات حسابرسی‌کننده، قدمت و نام تجاری موسسات از معیارهای متمایزکننده کیفیت موسسات حسابرسی می‌باشد.

مدل مفهومی پژوهش به این شکل می باشد که دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی نظاره شده اثر می گذارد و در نهایت کیفیت حسابرسی بر صرف ریسک سهام شرکت اثر می گذارد. متغیر مستقل دوره تصدی حسابرسی و متغیر وابسته صرف ریسک سهام می باشد. متغیرهای کنترلی شامل : اندازه شرکت ، صنعت مورد مطالعه و حاکمیت شرکتی می باشد(کاوسی، 1382، 24).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1-  اهداف علمی

هدف علمی پژوهش مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد مطالعه می باشد.  پس محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال می باشد که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

 

 

 

 

1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط میان درصد مالکیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
  2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
  3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
  4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی

نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

سرمــایه گذاران: با در نظر داشتن اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این پژوهش می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با در نظر داشتن رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این پژوهش می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این پژوهش برای اظهار بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می گردد.

سهامداران : نتایج این پژوهش می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به گونه غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.

مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد گردید و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف زیرا هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *