پایان نامه ارشد گرایش حسابداری:موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش پژوهش

روش انجام این پژوهش روش قیاسی-استقرایی می باشد. بدین معنی که در آغاز با کمک روش قیاسی پنج فرضیه در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران مطرح و در ادامه با بهره گیری از روش استقرایی، داده های پژوهش جمع آوری گردید. همچنین از روش تحلیلی، برای تحلیل داده ها واز روش توصیفی، برای تشریح و توصیف موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران  بهره گیری گردید.

همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری از نرم افزار 20SPSS و آزمون های نا پارامتریک خی_ دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t  و آزمون رتبه ای فریدمن بهره گیری گردیده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9 قلمرو مکانی(جامعه آماری)، قلمرو زمانی وقلمرو موضوعی  پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ، حسابرسان شورای شهر (حسابرسان مستقل) و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه

شهرداری تهران می باشد.

قلمرو موضوعی:موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قلمرو مکانی : مناطق22 گانه شهرداری تهران

قلمرو زمانی: از نظر زمانی مطالعه های این پژوهش در سال  1391 انجام شده می باشد .

 

1-10 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

کارکنان شاغل در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران شامل هفت گروه حسابرسی 4 الی 5 نفره (بیش از30 نفر) و حسابرسان مستقل و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران نیزشامل گروه های 2 الی 3 نفره می باشند که  دراکثر مناطق حضور دارند. لذا با در نظر داشتن حجم کم جامعه ی آماری در این پژوهش کوشش گردید که کلیه افراد مورد نظرسنجی قرار گیرند و از طریق سرشماری جامعه ی آماری،جمع آوری داده های پژوهش صورت پذیرفت.

 

1-11 روش گرد آوری اطلاعات

با هماهنگی بعمل آمده پرسشنامه هایی بین حسابرسان اداره کل حسابرسی شهرداری تهران، حسابرسان مستقل و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران به همراه پاسخ نامه 5 گزینه ای وزن داده شده (خیلی کم،کم،متوسط،زیاد، خیلی زیاد) توزیع و پس از پیگیری، پاسخ نامه های تکمیل شده جمع آوری و به اطلاعات کمی تبدیل و مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

 

1-12  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در آغاز 5 فرضیه مطرح وسوالاتی برای سنجش هر فرضیه در نظر گرفته گردید و سپس به        جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت و تکمیل آن توسط حسابرسان شاغل در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ، حسابرسان مستقل و گروههای اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران پرداخته گردید.

برای تحلیل اندازه رعایت هر یک از موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران، از آزمون های آماری خی_ دو،دو جمله ای و t در سطح اطمینان 95% بهره گیری و با آزمون رتبه ای فریدمن اهمیت هر یک از موانع رتبه بندی گردید. همچنین در تحلیل داده های آماری از نرم افزار  20SPSS بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *