نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

 تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده.. 1

 

فصل اولکلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2) اظهار مساله. 5

1-3 ) اهمیت و ضرورت پژوهش. 6

1-4) اهداف پژوهش. 7

1-4-1) اهداف علمی. 7

1-4-2) اهداف کاربردی. 8

1-5)چارچوب نظری. 8

1-6) فرضیات پژوهش. 11

1-7) حدود مطالعاتی. 11

1-7-1) قلمرو  مکانی پژوهش. 11

1-7-2) قلمرو زمانی پژوهش. 11

1-7-3) قلمرو موضوعی پژوهش. 11

1-8) تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش. 12

1 -9) ساختار پژوهش. 13

 

فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه. 16

2-2)عناصرکیفیت گزارشگری مالی. 16

2-3) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی   18

2-4) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی. 18

2-4-1) رویکرد نیازهای بهره گیری کنندگان. 19

2-4-2) رویکرد طرفداری ازسرمایه گذار/ سهامدار. 20

2-5)چارچوب پیشنهادی. 21

2-6) هدف های گزارشگری مالی. 22

2-6-1) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی.. 22

2-6-2) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری.. 22

2-6-3) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد.. 23

2-6-4 ) فراهم آوردن  اطلاعات لازم  برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی.. 24

2-6-5)  فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی.. 25

2-7 ) سئوالات مرتبط  با ارزیابی کیفیت گزارشگری. 26

2-7-1) استمرارسود: 26

2-7-2)  اطلاعات تفکیکی: 27

2-7-3) ارزش تأیید کنندگی: 27

2-7-4) بموقع بودن:. 28

2-7-5) رسیدگی پذیری:. 28

2-7-6) کامل بودن:. 29

2-7-7) محتوا:. 29

2-7-8) بیطرفی:. 30

2-7-9) مقایسه پذیری:. 31

2-7-10) ثبات رویه:. 31

2-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی):. 32

2-8) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. 32

2-8-1) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات. 33

2-8-1-1) مربوط بودن:. 33

2-8-1-2) قابل اتکا بودن:. 34

2-8-2)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات:. 35

2-8-2-1) قابل مقایسه بودن:. 35

2-8-2-2) قابل فهم بودن:. 36

2-9) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات. 36

2-10) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی   37

2-10- 1) بموقع بودن:. 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-10-2) فزونی منافع برهزینه:. 38

2-10-3) اهمیت:. 38

2-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی :. 38

2-11) مفهوم کیفیت سود. 39

2-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 40

2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود. 41

2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود   42

2-13-1-1) ثبات سود. 42

2-13-1-2) قابلیت پیش بینی. 43

2-13-1-3) تغییرپذیری. 44

2-13-2) اندازه گیری کیفیت سود براساس ارتباط بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد.. 44

2-13-2-1) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود. 46

2-13-2-2) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. 47

2-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی. 49

2-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB. 49

2-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود. 50

2-14-1) سیاست تقسیم سود. 50

2-14-2) اهداف سیاست تقسیم سود. 52

2-14-3) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود. 53

2-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود. 56

2-14-4-1) مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات:. 57

2-14-4-2) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) :. 58

2-14-4-3) مدل های رفتاری:. 60

2-15) پیشینه پژوهش. 62

2-15-1) تحقیقات خارجی. 62

2-15-2) تحقیقات داخلی. 67

2-16) تاریخچه مطالعاتی. 74

2-17)اختصار فصل. 79

 

فصل سومروش‌ اجرای پژوهش

3-1) مقدمه. 82

3-2) روش پژوهش. 82

3-3( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 83

3-4) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش. 86

3-4-1) متغیرهای مستقل. 86

3-4-1-1) کیفیت گزارشگری مالی :. 86

3-4-1-2)  تقسیم سود  :. 89

3-4-2)  متغیرهای وابسته. 89

3-4-2-1) کل سرمایه گذاری :. 89

3-4-2-2) سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه :. 89

3-4-2-3) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) :. 89

3-4-3)  متغیر های کنترل. 89

3-5) روش های جمع آوری اطلاعات. 90

3-6)روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آزمون های پژوهش. 90

3-6-1) تحلیل رگرسیون. 92

3-6-2) مطالعه ناهمسانی واریانس. 93

3-6-3) مطالعه خود همبستگی. 93

3-7 )روش آزمون فرضیات:. 94

3-7-1)  روش آزمون فرضیه اول. 94

3-7-2 ) روش آزمون فرضیه دوم. 94

3-7-3 ) روش آزمون فرضیه سوم. 95

3-8)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها:. 96

3-8-1) روش داده های پانل. 96

3-8-1-1) روش اثراث ثابت:. 97

3-8-1-2) روش اثرات تصادفی:. 98

3-8-2) آزمون چاو یا F لیمر:. 98

3-8-3) آزمون هاسمن:. 99

3-8-4) آزمون معنی دار بودن مدل. 100

3-8-5) آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش. 100

3-8-6) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی. 101

3-8-6-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها:. 101

3-8-6-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل:. 102

3-8-6-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها:. 102

3-8-6-4) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها:. 102

3-8-7) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها. 103

3-9)اختصار فصل:. 104

 

فصل چهارمبرآورد الگو و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه. 106

4-2) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 106

4-3) آزمون های ریشه واحد. 107

4-4) مطالعه نرمال بودن متغیر(های) وابسته. 109

4-5) مطالعه همبستگی میان متغیرهای پژوهش. 110

4-6) مطالعه هم خطی بین متغیرهای مستقل پژوهش. 112

4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 112

4-7-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول پژوهش. 119

4-8) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

4-8-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم پژوهش. 126

4-9) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 126

4-9-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم پژوهش. 132

4-10) اختصار فصل. 133

 

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 135

5-2) اختصار پژوهش. 135

5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها. 135

5-3-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 135

5-3-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 136

5-3-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 137

5-4) نتایج کلی پژوهش. 138

5-5) پیشنهادها. 140

5-5-1) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش. 140

5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 141

5-6)  محدودیت های پژوهش. 141

5-7) اختصار فصل. 142

منابع و ماخذ.. 143

پیوست ها.. 149

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………178

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .

هدف دیگر این پژوهش، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و تأثیر معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی می باشد که قسمت نسبتا زیادی و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات می باشد،  پس ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر می باشد و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، تأثیر  مؤثرتری اعمال می ‌کند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

 

پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *