موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول:کلیات

1- 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2 اظهار مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن ………………………………………………………………………..4

1-4 هدفهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….4

1-5 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

1-6 چهارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..5

1-7 آزمون های آماری به کار گرفته شده………………………………………………………………………………….6

1-8 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………6

1-9 قلمرو مکانی(جامعه آماری)،قلمرو زمانی وقلمرو موضوعی  پژوهش………………………………………7

1-10 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………7

1-11 روش گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..7

1-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 8

1-13  واژه های کلیدی و مفاهیم عملیاتی آن ها………………………………………………………………………..8

1-14 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………….9

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1 آشنایی با شهرداری تهران و حسابرسی آن………………………………………………………………12

2-2 گفتاراول:حسابرسی………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1  تعریف حسابرسی………………………………………………………………………………………………14

2-2-2  انواع حسابرسی براساس اهداف آنها……………………………………………………………………..14

2-2-3 انواع حسابرسی براساس مجریان آن………………………………………………………………………15

2- 3 گفتار دوم : حسابرسی سیستم های کامپیوتری………………………………………………………………….22

2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..22

2-3-2 تعریف حسابرسی کامپیوتری………………………………………………………………………………..24

2-3-3 انواع حسابرسی در محیط سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………25

2-3-4 حسابرسی سیستم های کامپیوتری………………………………………………………………………….26

2-3-4-1 کنترل های عمومی………………………………………………………………………………………29

2-3-4-1-1کنترلهای سازمان و وظایف……………………………………………………………………….29

2-3-4-1-2کنترلهای ایجاد،نگهداشت،توسعه و مستند سازی سیستمهای کاربردی……………..30

2-3-4-1-3 کنترلهای سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری………………………………………………..31

2-3-4-1-4 کنترل های دسترسی به کامپیوتر، برنامه های کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی…….31

2-3-4-1-5 کنترل های اطلاعات و روش های اجرایی…………………………………………………..32

2-3-4-2 کنترل های کاربردی…………………………………………………………………………………….32

2-3-4-2-1 کنترل های  اطلاعات ورودی…………………………………………………………………….33

2-3-4-2-2 کنترل های مرحله پردازش……………………………………………………………………….34

2-3-4-2-3  کنترل های اطلاعات و گزارش های خروجی………………………………………………34

2-3-5 حسابرسی سیستم های کاربردی…………………………………………………………………………….34

2-3-5-1 حسابرسی پیرامونی کامپیوتر…………………………………………………………………………35

2-3-5-2  حسابرسی درونی کامپیوتر…………………………………………………………………………..36

2-3-5-2-1 پردازش اطلاعات آزمایشی………………………………………………………………………37

2-3-5-2-2 پردازش اطلاعات واقعی………………………………………………………………………….38

2-3-5-2-2-1 پردازش کنترل شده……………………………………………………………………………..38

2-3-5-2-2-2 پردازش مجدد……………………………………………………………………………………38

2-3-5-2-2-3 پردازش موازی…………………………………………………………………………………..39

2-3-6 بهره گیری از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی (حسابرسی با کامپیوتر)……………………..39

2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………….41

2-3-7خطرهای بهره گیری از فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 44

2-3-7-1 خطرهای ذاتی فناوری اطلاعات………………………………………………………………….. 44

2-3-7-2 سایر ملاحظات و خطرها…………………………………………………………………………….44

2-3-7-3 جامعیت اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 45

2-3-8 حسابرسی مستمر………………………………………………………………………………………………..45

2-4 گفتار سوم:حسابرسی درمحیط شهرداری تهران وضرورت وجود آن……………………………………..47

2-4-1 مسئولیت پاسخگویی…………………………………………………………………………………………..47

2-4-2 حسابرسی داخلی در شهرداری تهران……………………………………………………………………..51

2-4-3 گروههای اصلاح حساب در شهرداری تهران……………………………………………………………52

2-4-4 حسابرسی شورای شهر (حسابرسی مستقل در شهرداری تهران)……………………………….. 52

2-4-5 روش انجام حسابرسی در شهرداری تهران……………………………………………………………….53

2-5 گفتار چهارم- پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………………….55

2-6 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………….63

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….66

3-2  روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………66

3-3  روش جمع‌آوری داده…………………………………………………………………………………………………..67

3-3-1 آزمون اولیه پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 69

3-3-2 روایی(اعتبار)و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………….. 69

3-4 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………… 72

3-5 تکنیک‌های تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………….. 72

     3-5-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده های پژوهش……………………………………………………………… 72

     3-5-2 آزمون خی- دو(2χ)…………………………………………………………………………………………. 73

3-5-3 آزمون دو جمله ای ( Binominal Test)………………………………………………………….. 74

3-5-4 آزمون t ………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-5-5 آزمون رتبه ای فریدمن………………………………………………………………………………………. 75

3-6 جمع بندی فصل …………………………………………………………………………………………………………76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-2 توصیف داده های پژوهشی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی………………………………………..78

4-3 توصیف آماری داده های جمع آوری شده برای هر یک از سوالات با در نظر داشتن فرضیات پژوهش…81

4 -4 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها………………………………………………………………………………..94 4-5 آزمون فرضیه های آماری………………………………………………………………………………………………95

     4-5-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….95

4-5-1-1 آزمون خی – دو…………………………………………………………………………………………95

4-5 -1-2 آزمون دو جمله ای…………………………………………………………………………………….98

4-5-1-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………….99

4-5-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………..100

4-5-2-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….100

4-5-2-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………103

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-5-2-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………..104

4-5-3 آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………105

4-5-3-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….105

4-5-3-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………109

4-5-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………..110

4-5-4-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….110

4-5-4-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………113

4-5-4-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………..114

4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………..115

4-5-5-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….115

4-5-5-2  آزمون دو جمله ای…………………………………………………………………………………..119

4-5-5-3 آزمون t………………………………………………………………………………………………….120

4-6 آزمون رتبه ای فریدمن………………………………………………………………………………………………..120

4-7 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………..122

فصل پنجم: اختصار پژوهش و پیشنهادها

5-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..124

5-2 اختصار روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………….125

5-3 اختصار نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………..125

5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….129

5-5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج بدست آمده از پژوهش های قبلی………………………………130

5-6 سایر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………131

5-7 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………….131

5-7-1 پیشنهادها ی ناشی از پژوهش……………………………………………………………………………….131

5-7-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده……………………………………………………………………..132

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *