موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست جدول ها

شماره                                                 عنوان                                                  صفحه

2-1        مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………14

2-2        مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….15

3-1        پنج فرضیه مورد آزمون در این پژوهش……………………………………………………………………….68

3-2        ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..70

3-3        ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………71

4-1        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-2        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….81

4-3        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………82

4-4        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………82

4-5        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..82

4-6        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-7        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..83

4-8        اختصار پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….84

4- 9       اختصار پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….84

4-10      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….85

4-11      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………85

4-12      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..85

4-13      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-14      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….86

4-15      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..87

4-16      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….87

4-17      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-18      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………88

4-19      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….88

4-20      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….89

4-21      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………89

4-22      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………90

4-23      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..90

4-24      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….90

4-25      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….91

4-26      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-27      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………91

4-28      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………92

4-29      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..92

4-30      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….93

4-31      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………93

4-32      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………93

4-33      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-34      اختصار پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..94

4-35      نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-36      اندازه شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….96

4-37      آزمون خی دو فرضیه اول (اندازه شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………97

4-38      اندازه شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………98

4-39      آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………99

4-40      آزمون t  فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………100

4-41      اندازه مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..101

4-42      آزمون خی دو فرضیه دوم (اندازه مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………102

4-43      اندازه مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..103

4-44      آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………104

4-45      آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….105

4-46      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..106

4-47      آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………107

4-48      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….108

4-49      آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..109

4-50      اندازه دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….111

4-51      آزمون خی دو فرضیه چهارم (اندازه دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….112

4-52      اندازه دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….113

4-53      آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..114

4-54      آزمون t  فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..115

4-55      اندازه تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….116

4-56      آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………117

4-57      اندازه تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای  حسابرسی کامپیوتری                                                                                                                                                                           (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..118

4-58      آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….119

4-59      آزمونt  فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….120

4-60      آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..121

4-61      آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….121

5-1        مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..130

 

 

                                            فهرست نمودارها

 

شماره               عنوان                                                                               صفحه

 

2-1        فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرآیند حسابرسی……………………………….28

4-1        جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..79

4-2        سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….79

4-3        نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………80

4- 4       مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………80

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

4  هدفهای پژوهش

اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *