مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب                                                       صفحه

فصل اول کلیات پژوهش. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- اظهار مسئله.. 3

1-3- اهمیت پژوهش.. 4

1-4- جنبه جدید و نوآورانه  بودن.. 5

1-5- اهداف پژوهش.. 5

1-5-1- اهداف علمی پژوهش.. 5

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش.. 5

1-6- سوال پژوهش.. 6

1-7- فرضیه ها.. 6

1-8-متغیر های پژوهش.. 7

1-8-1-متغیر مستقل.. 7

1-8-2- متغیر کنترلی.. 8

1-8-3- متغیر های وابسته.. 8

1-9- بهره گیری کنندگان پژوهش.. 10

1-10 –  قلمرو پژوهش.. 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش. 11

2-1- مقدمه.. 12

2-2 – نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن.. 12

2-2-1- مفهوم نقدشوندگی.. 12

2-2-2- نقدشوندگی بازار.. 13

2-2-3- ریسک و بازده و نقدشوندگی. 13

2-2-4- هموار سازی سود.. 14

2-2-5- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام:.. 14

2-2-6- کیفیت افشا.. 14

2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام:.. 14

2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن.. 15

2-3-1- اهداف گزارشگری سود.. 15

2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. 15

2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری. 16

2-3-4-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری. 17

2-4- ظهورتئوری کیفیت سود.. 18

2-4-1-تئوری روشهای محافظه کارانه.. 19

2-4-2-تئوری روشهای تندرو.. 19

2-4-3-تئوری روشهای مختلط.. 19

2-4-4-تئوری روشهای با ثبات. 20

2-5-عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود.. 20

2-5-1- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود.. 20

2-5-1-1-عملکرد شرکت.. 20

2-5-1-2- رشد و سرمایه‌گذاری درشرکت.. 21

2-5-1-3-بدهی شر کت.. 21

2-5-1-4-اندازه شرکت.. 21

2-5-2- شیوه‌های گزارشگری مالی و کیفیت سود.. 21

2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود.. 22

2-5-3-1-هئیت مدیره و کیفیت سود.. 23

2-5-3-2- فرایندها و روش های کنترل داخلی.. 23

2-5-3-3-مالکیت مدیریتی (داخلی).. 24

2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود.. 24

2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود.. 24

2-6- پیشینه پژوهش.. 25

2-6-1-پژوهش های خارجی.. 25

2-6-2- پژوهش های داخلی.. 30

فصل سوم روش پژوهش. 33

3-1-مقدمه.. 34

3-2- سوالات و فرضیات پژوهش.. 34

3-2-1-سوالات پژوهش.. 34

3-2-2- فرضیات پژوهش.. 34

3-3-روش پژوهش.. 35

3-4-جامعه آماری.. 35

3-5-روش نمونه گیری.. 35

3-6-حجم نمونه آماری.. 36

3-8-دوره زمانی پژوهش.. 37

3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها.. 37

3-9-1- متغیر وابسته.. 37

3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود).. 38

3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی.. 39

3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود).. 39

3-9-3- متغیر کنترلی.. 40

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 40

3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها.. 40

3-10-2- مدل های مورد بهره گیری جهت آزمون فرضیه ها.. 40

3-10-2-1- مدل  جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی).. 41

3-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1. 41

3-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2. 41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1. 41

3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2. 42

3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1. 42

3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2. 42

3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1. 42

3-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2. 43

3-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1. 43

3-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1. 44

3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2. 44

3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1. 44

3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2. 44

3-11- روش های آماری مورد بهره گیری.. 46

3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 46

3-11-2- نرمال بودن.. 47

3-11-3- ناهمسانی واریانس.. 48

3-11-4- خودهمبستگی.. 48

3-11-5- هم خطی.. 49

3-11-6-آزمون مانایی.. 49

3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر.. 50

3-11-8-آزمون هاسمن.. 50

3-11-9-آزمونt 51

3-11-10-ضریب تعیین.. 51

3-11-11- آزمون F رگرسیون.. 52

3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون.. 52

3-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52

3-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53

3-12- اختصار فصل.. 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‏ها. 55

4-1- مقدمه.. 56

4-2-آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره.. 56

4-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی.. 57

4-3-1-آمار توصیفی.. 57

4-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش)   58

4-3-3- آزمون مانایی متغیرها.. 59

4-3-4- آزمون همخطی.. 61

4-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی.. 61

4-3-5-1-آزمون F لیمر.. 62

4-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی.. 62

4-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا.. 64

4-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 64

4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی.. 65

4-4-1-آمار توصیفی.. 65

4-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام)   71

4-4-3- آزمون مانایی متغیرها.. 74

4-4-4- آزمون همخطی.. 74

4-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی.. 75

4-4-5-1- آزمون F لیمر.. 75

4-4-5-2- آزمون هاسمن.. 77

4-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش.. 78

4-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا.. 93

4-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی.. 94

4-5- اختصار فصل.. 95

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات. 96

5-1-مقدمه.. 97

5-2- مروی برخط مشی کلی پژوهش.. 97

5-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل.. 98

5-4-بحث.. 102

5-5- محدودیت های پژوهش.. 103

5-6-پیشنهادات.. 103

5-6-1-پیشنهادات کاربردی.. 103

5-6-2-پیشنهاد آتی.. 103

7-5- اختصار فصل.. 104

منابع و ماخذ. 105

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

 

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

 

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *