مقاله فارسی مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………  2

1-2 . اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 . اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………..  4

1- 4 . اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….  4

1-4-1 . اهداف علمی ……………………………………………………………………………………………………..  4

1-4-2 . اهداف کلی و فرعی ……………………………………………………………………………………………  5

1-4-3 . اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………….  5

1-5 . سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………  6

1-6 . فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….  6

1-7 . روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….  6

1- 8 . جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات و داده ها …………………………………………………………….  7

1-8-1 . قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…………………………………………………………………………………  7

1-8-2 . جامعــه و نمونه آمـــــاری…………………………………………………………………………………  7

1-8-3 . روش گــرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..  7

1-8-4 . ابزار گرد آوری اطلاعـــات ………………………………………………………………………………..  7

1-9 . تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………..  8

1-10 . تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی )…………………………………….  8

1-11 . ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2 . تاریخچه حسابرسی …………………………………………………………………………………………………………. 12

 

2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای……………………………………………………………….. 12

2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای  ………………………………………………………………  13

2-2-3 . حسابرسی در ایران ……………………………………………………………………………………………  14

2-3 . تأثیر حسابرسی در اقتصاد ………………………………………………………………………………………………..  19

2-4 . کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………………  20

2-4-1 . تعریف کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………  21

2-4-1-1 . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی : یک رویکرد صفر و یکی …………………..  24

2-4-1-2 . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف ………………………………  25

2-4-2 . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه …………………… 34

2-4-2-1 . تأثیر استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی …………………………..  36

2-4-3 . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا …………………………………………………………………   38

2-4-4 . چارچوب خدمات حسابرسی ……………………………………………………………………………   39

2-4-5 . رتبه بندی موسسات حسابرسی …………………………………………………………………………   40

2-4-5-1 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان ………………………………………………  40

2-4-5-2 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران ……………………………………………….  41

2-5 . هزینه و انواع آن ……………………………………………………………………………………………………………..  42

2-5-1 . طبقه بندی هزینه ها ………………………………………………………………………………………….  42

2-5-2 . هزینه حسابرسی غیر از کدام هزینه ها طبقه بندی می گردد؟ ……………………………………….  48

2-5-3 . حق الزحمه حسابرسان ……………………………………………………………………………………..  48

2-5-4 . هزینه های حسابرسـی ………………………………………………………………………………………  50

2-6. مبانی نظری حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………………………..  52

2-6-1. تاریخچه حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………..  52

2-6-2 . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی )………………………………………………..  52

2-6-2-1. نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی )…………………………………………………………  53

2-6-2-2 . نظریه برتری سهامداران ………………………………………………………………………  54

 

2-6-2-3 . نظریه ذینفعان ……………………………………………………………………………………  55

2-6-2-4 . نظریه وابستگی منابع ………………………………………………………………………….  58

2-6-2-5 . نظریه تسلط مدیریت ………………………………………………………………………….  58

2-6-2-6 . نظریه انتخاب استراتژیک …………………………………………………………………….  59

2-6-2-7 . نظریه سازمانی …………………………………………………………………………………..  60

2-6-2-8 . نظریه قانون گرایی………………………………………………………………………………  60

2-6-2-9 . نظریه خادمیت …………………………………………………………………………………..  61

2-6-2-10 . نظریه نهادی……………………………………………………………………………………..  62

2-6-3 . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی……………………………………………………………………….  64

2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ………………………………………………………….. 65

2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………….  68

2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی ……………………………………….  68

2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………….  70

2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON)………………………………………………………………. 70

2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN) ………………………………………………………………  71

2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)……………………………………………………….  73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)…………………………………………………… 75

2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران …………………………………………………………………………………… 75

2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران…………………………………………………..  75

2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ……………….  77

2-7 . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………………….  78

2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………  79

2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟……………………………………..  80

2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره ……………………………………………………………………………..  80

2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل ……………………………………..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1-  اهداف علمی

هدف علمی پژوهش مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد مطالعه می باشد.  پس محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال می باشد که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

 

 

 

 

1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط میان درصد مالکیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
  2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
  3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
  4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی

نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

سرمــایه گذاران: با در نظر داشتن اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این پژوهش می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با در نظر داشتن رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این پژوهش می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این پژوهش برای اظهار بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می گردد.

سهامداران : نتایج این پژوهش می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به گونه غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.

مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد گردید و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف زیرا هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

 

 

1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *