مقاله رایگان دانلود پایان نامه حسابداری:شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و جهت آن پس رویدادی می باشد. پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد.  همچنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل این که در این پژوهش ارتباط بین متغیرها مورد نظر می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این ارتباط در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می باشد. از روش پس رویدادی زمانی بهره گیری می گردد که پژوهش گر پس از وقوع رویدادها به مطالعه موضوع می پردازد.  بر این اساس تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه انتخاب شده می باشد.

 3-4-جامعه آماری

دلیل انتخاب جامعه آماری مذکور این می باشد که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعا نسبتأ جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و طریقه عملکرد های مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی می باشد که با بهره گیری از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد

3-5-روش نمونه گیری

پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه می باشد. نمونه ای که بایستی نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه را دارد. بدیهی می باشد که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل می باشد، پس جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری بهره گیری نمود و نتایج را به جامعه تعمیم داد.

بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:

نمونه بخشی از جامعه ی تحت مطالعه می باشد که با روشی که از پیش تعیین شده می باشد انتخاب می گردد، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درمورد کل جامعه بدست آورد.

نمونه برداری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد، به طوری که با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد (سکاران،1385).

در پژوهش حاضر، به مقصود نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک بهره گیری شده می باشد. در این روش آغاز شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می گردد و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با در نظر داشتن مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می گردد. دلیل بهره گیری از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون کردن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می باشد.

نمونه آماری مورد آزمون بایستی به گونه ای انتخاب گردد که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد. براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می گردد:

  1. به مقصود قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
  2. به مقصود همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
  3. اطلاعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
  4. شرکت در طی دوره مورد مطالعه بیش از 6 ماه توقف عملیاتی نداشته باشند.
  5. شرکت ها در بازه زمانی مورد مطالعه برای سه سال متوالی زیان نداشته باشند.

3-6-حجم نمونه آماری

تعداد شرکت هایی که با بهره گیری از این نوع نمونه گیری انتخاب شده می باشد بشرح زیر می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *