دانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر های پژوهش

1-8-1-متغیر مستقل:

کیفیت سود: کیفیت سود تصریح به معقول بودن کلی سود گزارش شده دارد(کنچل و دیگران،2007)[1] و معیاری برای ارزیابی  کیفیت (چگونگی) تکرار ، کنترل، و نزدیکی سود تعهدی به سود نقدی می باشد (بن،2008)[2]

متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد، که با دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی (یکنواختی سود) برای هر شرکت به صورت چرخشی سه ساله (t تا t-2) اندازه گیری می گردد. در ادامه نحوه اندازه گیری هر یک از این ویژگی های فوق، تشریح می گردد(کردستانی و تاتلی،1392)

کیفیت اقلام تعهدی

در این پژوهش از مدل کیفیت سود دیچاو برای برآورد متغیر مستقل کیفیت اقلام تعهدی بهره گیری شده می باشد.

TCA it = β0 + β1 CFO t-1 + β2 CFO t + β3 CFOt+1 + β4∆sales it + β5 PPE itit

که در ارتباط فوق:

TCA it= اقلام سرمایه در گردش

CFOi, t-1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل

CFOit = جریان وجه نقد عملیاتی سال جاری

CFOi, t+1 = جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد

∆Sales it = تغییرات فروش در سال جاری (که از تفاضل فروش سال جاری از سال قبل برآورد می گردد.)

PPE i,t = جمع ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال جاری

β0= عرض از مبدأ

βi = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها)

εit= باقیمانده یا پسماند مدل (جزء خطا)

 

 

کیفیت اقلام تعهدی از انحراف معیار خطای برآوردی ارتباط بالا به صورت ذیل برآورد می گردد:

13- Knechel, W Robert, Salterio, Steven E, Ballou, Brian

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

14- Ben

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

1-6- سوال پژوهش

1.بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط چه ارتباط­ای هست؟

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *