تحقیق دانلود پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه  و نمونه آماری

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می­دهند. نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک صورت می­گیرد. بدین ترتیب از بین جامعه آماری شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب می­شوند:

 • سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی 29اسفند باشد).
 • جزو شرکتهای سرمایه­گذاری نباشند.
 • در طی سالهای 1387 تا آخر1391 صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.
 • در طی سالهای 1387 تا آخر 1391 بطور متوالی سهام شرکت بیش از چهار ماه وقفه معامله ای نداشته باشد.
 • گزارش هزینه حسابرس آورده گردد.

1-8-3- روش گرد آوری اطلاعات

اطلاعات و داده های این پژوهش از روی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات بازار بورس گردآوری می گردد. از این رو با در نظر داشتن اینکه این شیوه ، جمع آوری اطلاعات از روی اسناد موجود به شمار می رود ، شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر کتابخانه ای می باشد .

1-8-4- ابزار گرد آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز این پژوهش ضمن مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار، از نرم افزار ره آورد جدید و نیز بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، بهره گیری خواهد گردید، سپس داده ها در نرم افزار Excel طبقه بندی شده و در نهایت در نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

1-9-­­ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

برای انجام آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های رگرسیون خطی ، دوربین واتسون ،آزمون کولموگوروف –اسمیرنوف (KS) ، آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون ADF Fisher (آزمون مانایی) ، آزمون هاسمن و F لیمر بهره گیری خواهد گردید که مدل سیمونیک[1](1980) با در نظر داشتن در دسترس بودن اطلاعات بشرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت :

 

Lnfeeit = β0 + β1 Gov it + β2Tobino it + β3Big it + β4Firmsize + β5Loss it+ β6 Recint it + β7 InvintQit+ β8 Subit  +e

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Lnfee : متغیر وابسته مدل، لگاریتم  طبیعی هزینه  حسابرسی سال جاری می باشد.

Gov : این متغیرمستقل شاخص های حاکمیت شرکتی می گردد که به ترتیب فرضیه پژوهش درصد مالکیت نهادی، درصد مشارکت مدیریت در مالکیت، استقلال هیأت مدیره و وجود حسابرس داخلی را نشان می دهد.

tobino : این متغیرکنترلی از حاصل تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتری بدست می آید.

Big : این متغیر نشانگر سازمان حسابرسی می باشد.

Firmsize: این متغیر نشانگر اندازه شرکت (Lnکل دارایی ها) می باشد. این متغیر بعنوان متغیر کنترلی مدل می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.

Loss : اگرشرکت در سه سال آخرزیان داشته باشد عدد 1  ودر غیر این صورت عدد صفر

Recint : نسبت حسابهای دریافتنی  به کل داراییها

Invint : نسبت موجودیها به کل داراییها

Subs : شرکتهای دارای گروه مثل ایران خودرو-سایپا-صنایع بهشهر

1-Simunic

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1-  اهداف علمی

هدف علمی پژوهش مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد مطالعه می باشد.  پس محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال می باشد که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

 

 

 

 

1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

اهداف فرعی:

 1. تعیین ارتباط میان درصد مالکیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
 2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
 3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
 4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی

نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

سرمــایه گذاران: با در نظر داشتن اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این پژوهش می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با در نظر داشتن رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این پژوهش می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این پژوهش برای اظهار بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می گردد.

سهامداران : نتایج این پژوهش می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به گونه غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.

مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد گردید و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف زیرا هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

 1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *