دانلود مقاله رایگان تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند حسابرسی

فرآیند حسابرسی، نحوه بکار گرفتن نهاده های حسابرسی را نشان می دهد. فرآیند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی می باشد که حسابرسان در ارتباط با برنامه ریزی، گردآوری شواهد، و تفسیر شواهد به مقصود احراز الزامات گسترده استانداردهای حسابرسی اتخاذ می کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهارنظر خود فراهم آورند. مطالعه اخیر هوتون و گولد (2010) برای ارزیابی تقلب صاحبکاران که به روش طوفان فکری انجام شده می باشد، نمونه ای از  تحقیقات می باشد که در آن به فرآیند حسابرسی توجه شده می باشد. ادبیات تحقیقات تصمیمات قضاوتی تأثیر بسزایی در زمینه درک جزئیات فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حوزه های مختلف از قبیل برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، فرآیندهای تصمیم گروهی (مثل طوفان فکری در خصوص تقلب)، فرآیند رسیدگی حسابرسی و رسیدگی به کنترل کیفیت حسابرسی داشته می باشد.

تحقیقات انجام شده در زمینه فرآیند حسابرسی مبتنی بر مبانی اقتصادی هستند و فرآیند حسابرسی را به عنوان یک تابع تولید در نظر گرفته اند. هدف آنها درک نهاده های فرآیند تولید (ساعات کار و تیم رسیدگی کننده)، کارایی این نهاده ها، و جانشینی آن ها تحت شرایط حسابرسی مختلف می باشد. پژوهش اُکیفی و همکاران(1994)، بل و همکاران(2008) و نچل و همکاران(2009) نمونه هایی از این تحقیقات می باشد.

3- مؤسسات حسابرسی

حسابرسان برای مؤسسات حسابرسی کار می کنند و نتیجه فرآیند حسابرسی، یک گزارش حسابرسی می باشد که به نام مؤسسه حسابرسی و به همراه صورتهای مالی حسابرسی شده صاحبکار صادر می گردد، که می توان آن را به عنوان ستانده مشترک نهاده های صاحبکار و قضاوت های حسابرس دانست.[1] مؤسسات حسابرسی هستند که پرسنل حسابرسی را استخدام می کنند و آموزش می دهند و از طریق جبران خدمات و سایر خط مشی های سازمانی به آن ها انگیزه می دهند. همچنین، برنامه ها و آزمونهای حسابرسی را مدیران مؤسسه حسابرسی طراحی می کنند و پرسنل حسابرسی از آنها به عنوان رهنمودی برای فرآیند گردآوری شواهد بهره گیری می کنند. مؤسسات حسابرسی، ساختارهای اداری داخلی را به مقصود اطمینان از کیفیت و رعایت خط مشی های حسابرسی خود طراحی و اجرا می کنند. پس این مؤسسات حسابرسی هستند که در تیررس انتقادات مربوط به کیفیت حسابرسی قرار دارند.

ویژگی های مؤسسات حسابرسی و ارتباط آن ها با کیفیت حسابرسی تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. حساس یگانه و آذین فر (1389) به این نتیجه دست یافتند که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی (تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارشهای حسابرسی) ارتباط معکوس و معنادار هست. فرانسیس (2004) شکل گیری ادبیات این گونه تحقیقات را مرور نمود که با تقسیم بندی مؤسسات کوچک و بزرگ آغاز گردید. یکی از منابع اصلی تفاوت بین مؤسسات حسابرسی که در تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفت، تخصص مؤسسه در صنعت خاص می باشد که از گروه مشتریان مؤسسات حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیری تخصص یک مؤسسه در صنعت خاص بهره گیری گردید (مؤسساتی که تعداد زیادی از صاحبکاران آنها در یک صنعت خاص فعالیت می کردند، به عنوان متخصص رسیدگی در آن صنعت شناخته می شدند). تحقیقاتی از قبیل ریچلت و ونگ (2010) تأثیر تخصص مؤسسه بر کیفیت حسابرسی را تأیید کردند. اما فرانسیس و یو (2009) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اندازه مؤسسات حسابرسی و نه تخصص در صنعت خاص، محرک اصلی کیفیت حسابرسی می باشد. روشن می باشد که برای درک منبع تخصص در صنعت خاص و ارتباط آن با عملیات مؤسسات حسابرسی بزرگ در سطوح مختلف به انجام تحقیقات بیشتری نیاز داریم.

فقدان داده های کافی در خصوص ویژگی های مؤسسات حسابرسی باعث شده می باشد که انجام پژوهش در زمینه ارتباط بین مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی با محدودیت هایی مواجه گردد. تاکنون، تحقیقات انجام شده در این زمینه بر اساس متغیرهای اقتباس شده ، از اطلاعاتی بوده می باشد که مؤسسات برای عموم افشا نمودند(مثل تمرکز مؤسسات حسابرسی بر صنعت خاص یا اندازه مؤسسه حسابرسی). اما این معیارهای اندازه گیری، جعبه سیاه ساختار سازمانی و عملیات مؤسسات حسابرسی را نشان نمی دهد. با در اختیار داشتن اطلاعات تفصیلی تر در مورد ویژگی های عمومی و ویژگی های مختص هر کار مؤسسات حسابرسی، می توانیم در خصوص موضوعات زیر، پژوهش و مطالعه جدی تری انجام دهیم:

 • ویژگی های سیستم کنترل مدیریت مؤسسات حسابرسی از قبیل درجه تمرکز یا عدم تمرکز، بر عملیات مؤسسات چه تأثیری دارد؟ برای مثال آیا ساختار کنترل غیرمتمرکز مؤسسات حسابرسی بزرگ بر کیفیت حسابرسی آن ها تأثیر دارد؟
 • ساختار قراردادهای جبران خدمات شرکا چگونه بر انگیزه ها و رفتار شرکا تأثیر می گذارد؟ آیا جبران خدمات به پرتفوی صاحبکاران شریک گره خورده می باشد یا مبتنی بر عملکرد کلی مؤسسه می باشد؟ آیا گره خوردن جبران خدمات شرکا به پرتفوی صاحبکاران، تهدیدی برای بی طرفی و استقلال آن ها قلمداد می گردد؟

1-Gibbins et al,2010

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1-  اهداف علمی

هدف علمی پژوهش مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد مطالعه می باشد.  پس محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال می باشد که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

 

 

 

 

1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

اهداف فرعی:

 1. تعیین ارتباط میان درصد مالکیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
 2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
 3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
 4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی

نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

سرمــایه گذاران: با در نظر داشتن اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این پژوهش می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با در نظر داشتن رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این پژوهش می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این پژوهش برای اظهار بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می گردد.

سهامداران : نتایج این پژوهش می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به گونه غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.

مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد گردید و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف زیرا هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

 1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
 5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *