ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی-پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

– صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی

مؤسسات حسابرسی، یک صنعت را تشکیل می دهند. ساختار هر صنعت می تواند رفتار اقتصادی در بازارها (مثل اندازه کیفیت محصول و قیمت گذاری خدمات) را تحت تأثیر قرار دهد. ماهیت متمرکز صنعت حسابرسی حکایت از انحصار دارد و مؤسسات حسابرسی بزرگ اغلب با هم همکاری می کنند تا مجموعه مشترکی از منافع مثل لابی برای کاهش مسئولیت حسابرسان را پیش برند یا مستقیماً با نمایندگان مجلس به  مقصود مخالفت با سیاست های کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص حذف خدمات مشاوره ای حسابرسان وارد لابی می شوند(نوروش،1388، 155).

علی رغم اهمیت بالقوه ساختار صنعت در زمینه اداره اقتصادی مؤسسات حسابرسی، تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده می باشد. پژوهش بنکر و همکاران(2003) نمونه ای همانند این تحقیقات می باشد که نشان می دهد صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس چگونه انحصار صنعت حسابرسی را تبیین می دهد. اگرچه تسلط مؤسسات بزرگ احتمالاً پیامد منطقی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس می باشد، اما مقررات گذاران نگرانی هایی را در خصوص رشد تسلط بازار توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ و تأثیر منفی احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی (به دلیل نبود رقابت) ابزار کردند.

اخیراً دو مطالعه به اثرات تمرکز بازار پرداختند. کالاپور و همکاران ( 2010 ) تمرکز بازار حسابرسی در شهرهای خاصی از آمریکا را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تمرکز بیشتر یک مؤسسه حسابرسی در یک شهر باعث می گردد که کیفیت سود صاحبکاران آن شهر افزایش یابد، و در نتیجه دلالت بر آن دارد که رقابت (تمرکز کمتر) بر کیفیت تأثیر منفی می گذارد.

فرانسیس و همکاران ( 2011 ) در مطالعه خود از 40 کشور به نتایج مشابهی دست یافتند. آنها به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود صاحبکاران مؤسسات حسابرسی بزرگ در کشورهایی که سهم از بازار این مؤسسات بیشتر می باشد (رقابت از سوی سایر مؤسسات کمتر می باشد)، بهتر می باشد. اما آنها دریافتند که با افزایش تمرکز توسط یک مؤسسه حسابرسی بزرگی(یعنی وقتی که یکنواختی سهم از بازار میان مؤسسات حسابرسی بزرگ بر هم می خورد)، کیفیت سود کاهش می یابد. به بیانی دیگر، به نتیجه قطعی در خصوص تأثیر ساختار صنعت بر کیفیت حسابرسی دست نیافتند.

5– نهادها و ساز و کارها

آرایشات نهادی، به نظام قانونی یک کشور تصریح دارد که مسئولیتهای قانونی حسابرسان را مشخص    می کند. هر کشوری نهادهای منحصر به فرد خود را دارد که مقررات گذاری و نظارت بر حسابرسان را بر عهده دارند. برای مثال، نهادها در ایالات متحده آمریکا شامل هیئت های ایالتی حسابداری می باشد که به حسابرسان گواهینامه می دهد، یا انجمن حسابداران خبره که آزمونهای اعطای گـــواهینامه را طراحی می کند و استانداردهای حسابرسی را برای شرکت های پذیرفته نشده در بورس تدوین می کند. نهادها همچنین شامل هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی می گردد که استانداردهای حسابداری مالی را تدوین می کند. برای شرکت های پذیرفته شده در بورس، کمیسیون بورس اوراق بهادار مقررات گذاری می کند و حسابرسی این شرکت ها را الزامی کرده می باشد، حسابرسان معتمد بورس را تعیین می کند، و قدرت تنبیه حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مشارکت کننده در گزارشگری گمراه کننده توسط شرکت های بورسی را در اختیار دارد. حسابرسانی که شرکت های بورسی را حسابرسی می کنند، مشمول مقررات هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام نیز می باشند که استانداردهای حسابرسی مربوط به شرکت های بورسی را منتشر می کند، و مؤسسات حسابرسی را در قالب مأموریت کنترل کیفیت خود بازرسی می کند. با وجود اهمیت این نهادها، ما بینش اندکی در خصوص عملیات آنها داریم.

علاوه بر موارد فوق، ساز و کارهای نهادی مهم دیگری هم هست که نظـارت و پـایش بر شرکت ها (علاوه بر حسابرسی مستقل) را فراهم می کند. اعضای هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی نمونه هایی از این ساز و کارها می باشند. این ساز و کارهای راهبری می توانند بر حسابرسی مستقل نیز تأثیر داشته باشند. در سالهای اخیر، تحقیقات قابل توجهی در خصوص ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ویژگی های هیئت مدیره انجام شده می باشد. پژوهش کلین(2002) و کارسلو و نیل(2003)  مانند تحقیقات بنیادی در این زمینه می باشند. تحقیقات اخیر به مطالعه ارتباط بین اثرات وجود متخصص حسابداری و متخصص مالی در کمیته های حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداخته اند.[1]یافته های این تحقیقات نشان می دهد که شرکت هایی که هیئت مدیره قو یتری دارند(اعضای هیئت مدیره مستقل تری دارند و متخصصین حسابداری و مالی در ترکیب کمیته حسابرسی آنها هست)، حسابرسان با کیفیت تری (مؤسسات حسابرسی بزرگ و مؤسسات متخصص در صنعت خاص) را در اختیار می گیرند، و با احتمال کمتری بعد از صدور گزارش غیر مقبول، حسابرس را عزل می کنند. به هر جهت از آنجایی که ساختارهای حاکمیت شرکتی جزء عوامل درون زا هستند، روشن نیست که ایا حاکمیت با «شرکت های خوب»  شرکتی خوب منجر به بهره گیری از حسابرسان بهتر می گردد یا خیر، و آیا احتمال بیشتری ساختارهای حاکمیت شرکتی خوب و حسابرسان بهتر را انتخاب می کنند یا خیر. برای روشن شدن این موضوع به انجام تحقیقات بیشتر نیاز داریم.

1-Hoitash etal,2009

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1-  اهداف علمی

هدف علمی پژوهش مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد مطالعه می باشد.  پس محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال می باشد که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

 

 

 

 

1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین ارتباط میان درصد مالکیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
  2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
  3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
  4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی

نتایج این پژوهش می­تواند مورد بهره گیری گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

سرمــایه گذاران: با در نظر داشتن اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این پژوهش می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با در نظر داشتن رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این پژوهش می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این پژوهش برای اظهار بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می گردد.

سهامداران : نتایج این پژوهش می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به گونه غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.

مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد گردید و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف زیرا هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

1-5- سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *